ipieslegums: Priesteris: grēksūdze nevar notikt, izmantojot informācijas tehnoloģijas