Internets & TV: Optiskais internets Ozolniekos http://t.co/z6bigZha