ipieslegums: «Draugiem.lv» lieto 57% Latvijas iedzīvotāju. 53% ir sievietes